Hệ thống thí nghiệm điện áp tăng cao VLF-60 (Portable high-voltage VLF test system)